Ska bli lättare att få yrkesinriktad rehabilitering

Från 2014 är det är lättare att få yrkesinriktad rehabilitering via Folkpensionsanstalten (Fpa) så att flera unga i arbetsför ålder ska få yrkesinriktad rehabilitering i tillräckligt god tid. Yrkesinriktad rehabilitering kan till exempel bestå av yrkesinriktad utbildning, rehabiliteringskurser och arbetsförberedande rehabilitering.
När rehabilitering beviljas ska man förutom att ta sjukdom, skada eller handikapp i beaktande även i större omfattning än tidigare beakta den ungas livssituation i dess helhet.

Även unga vars sjukdom, skada eller handikapp i sig inte ska medföra försämrad arbets- eller studieförmåga och försämrade förvärvsmöjligheter ska kunna få yrkesinriktad rehabilitering om deras arbets- eller studieförmåga och förvärvsmöjligheter ska vara väsentligt försämrade eller om de ska kunna bedömas bli väsentligt försämrade under de närmaste åren.

Faktorer som försämrar arbets- eller studieförmågan och förvärvsmöjligheterna ska till exempel vara minskad fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga, skuldspiral, utdragen arbetslöshet, utdragen bostadslöshet, bristande social förmåga eller livskompetens, missbruksbakgrund eller risk för marginalisering.

En lagändring som anknyter till yrkesinriktad rehabilitering har trädat i kraft vid ingången av 2014.