Ungdomsgarantin hjälper unga få rehabilitering

Myndigheterna ska lotsa den unga till rätt rehabiliteringstjänster. Om det krävs rehabiliterande åtgärder från social- och hälsovården för att exempelvis förbättra en ung persons livskompetens eller beredskap för arbetslivet ska den unga lotsas till kommunens social- och hälsovårdstjänster.


Eftersom ungdomsgarantin genomförs som ett samarbete mellan många branscher och yrkesgrupper kan den unga också kontakta antingen utbildnings-, arbetskrafts- eller ungdomsmyndigheterna och be dem om hjälp för att komma till rätt tjänst. Vid behov kan olika tjänster även användas samtidigt.

Ordning på livet

Ibland kan en sjukdom eller skada göra det svårare att studera eller att få arbete. Rehabilitering som FPA anordnar hjälper unga personer att klarlägga sina mål för framtiden och finna olika alternativ. Vilken bransch intresserar och känns som lämplig? Hurdant stöd kan man få för studierna? Och hur klarar man av arbetet i praktiken?  

Rehabilitering syftar till att erbjuda stöd och hjälpa med att anpassa sig till olika livssituationer.

Vägkost för sökandet, stöd för studier och arbete

Yrkesinriktade utredningar och undersökningar ger vägkost för att planera framtiden. Till unga personer skräddarsys en egen plan som skapar en väg till den utbildning eller det arbete personen önskar.  I behovsutredningen och rehabiliteringsundersökningen deltar sakkunniga från olika områden, men den unga personen får också utbyta erfarenheter med andra personer i samma situation.

Kurser i yrkesinriktad rehabilitering erbjuder stöd i svåra livssituationer och andra problem med livshanteringen. På kurserna lär man sig identifiera sin kompetens och sina resurser. Man koncentrerar sig på arbetspraktik på kurserna. Man kan prova arbete på upp till tre olika arbetsplatser.

Arbets- eller utbildningsprövning kan vara en lämplig rehabiliteringsform, om det är svårt att få sysselsättning, slutföra studierna eller att hitta ett lämpligt utbildningsområde på grund av sjukdom.

I arbetsträning får man praktisera arbete i praktiken antingen på en arbetsplats eller vid en rehabiliteringsenhet. Träningen syftar till att personen direkt ska få arbete t.ex. efter lång frånvaro från arbetslivet, eller så hjälper träningen med att hitta ett lämpligt utbildningsalternativ.  

Även unga mentalvårdsklienter har möjlighet att söka till arbetsträning som kan pågå i högst cirka ett år.  Där betonas det individuella stödet i arbetsträningen samt de allmänna livshanteringsfärdigheterna.


Orolig för den psykiska hälsan?

Rehabiliteringskurserna för personer med psykiska störningar är riktade till ungdomar med depression eller panik- och ångeststörningar.

Kurserna syftar till att förbättra studie-, arbets- eller funktionsförmågan så att den unga personen kan fortsätta studierna, börja studera eller återgå till arbetslivet.


FPA:s rehabiliterande psykoterapi kan beviljas unga personer som har en konstaterad psykisk störning som hotar studie- eller arbetsförmågan.

FPA kan betala rehabiliteringspenning för ungdomar under tiden för sådana studier eller sådan rehabilitering som främjar tillträde till arbetslivet.

FPA har dessutom flera utvecklingsprojekt för rehabilitering av barn och ungdomar, med hjälp av vilka det utvecklas nya modeller och metoder för rehabilitering. Läs mer: http://www.kela.fi/kehittamistoiminta (på finska).