Hur genomförs ungdomsgarantin?

Det finns inte någon separat lag om ungdomsgarantin.

Däremot tangeras flera olika lagar vid genomförandet av ungdomsgarantin.  Idén med ungdomsgarantin är att erbjuda ungdomar tjänster enligt gällande lagstiftning, så att man allt effektivare drar nytta av de möjligheter lagstiftningen erbjuder och effektiviserar samarbetet över förvaltningsgränserna.

Ett flertal författningar har uppdaterats eller reviderats i syfte att verkställa ungdomsgarantin. Den riksomfattande arbetsgruppen för ungdomsgarantin beredde våren 2012 en rapport som sammanställde alla sådana förslag om genomförandet av ungdomsgarantins första fas som kräver lagändringar.

Ungdomsgarantin genomförs med arbets- och näringstjänster för unga, åtgärder inom utbildningsgarantin och med hjälp av kompetensprogrammet för unga vuxna samt genom andra individuella tjänster för unga. Sådana är bland annat uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstadsverksamhet samt rehabiliteringstjänster inklusive kommunala social- och hälsovårdstjänster.

I praktiken genomförs ungdomsgarantin som sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete mellan olika aktörer. Det har utfärdats handlingsanvisningar om detta för regionala och lokala aktörer bland annat i mars 2013

Läs mer i handlingsanvisningen för ungdomsgarantin och i Nuorten yhteiskuntatakuu 2013 -raportti (pdf) (2.3 MB)


Handlingsanvisningar för att göra verklighet av ungdomsgarantin

Regionala och lokala aktörer har fått handlingsanvisningar för att göra verklighet av ungdomsgarantin. I handlingsanvisningarna beskrivs ungdomsgarantins mål, innehåll samt sådana åtgärder av arbets- och näringsförvaltningen, undervisnings- och kulturförvaltningen, kommunerna, näringslivet och tredje sektorn som behövs för att genomföra garantin.

Anvisningarna uppmuntrar aktörerna att öka samarbetet och att allt bättre dra nytta av de möjligheter att genomföra ungdomsgarantin som finns i den befintliga lagstiftningen.

Följebrevet till handlingsanvisningarna har undertecknats av arbetsminister Lauri Ihalainen, undervisningsminister Jukka Gustafsson, kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki, social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson samt förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

 Läs mer:


Kommunerna

Förverkligandet av ungdomsgarantin är en del av den dagliga verksamheten i varje kommun. Kommunens anställda möter och hjälper unga i deras vardag, bland annat i skolorna, på läroanstalterna, på hälsostationerna, på biblioteken och i ungdomslokalerna.

Det finns ett tusental ungdomslokaler och 250 ungdomsverkstäder i kommunerna. Det görs uppsökande ungdomsarbete i nästan alla de 320 kommunerna i Finland.

Under årtiondenas lopp har kommunerna utvecklat verksamhetsmodeller som hjälper unga framåt, från för- och grundskolan till gymnasiet eller en yrkesutbildning.

Kommunerna erbjuder många tjänster för unga. Utöver de egna tjänsterna samarbetar kommunerna även med många andra grupper, till exempel organisationer som erbjuder olika tjänster för unga. 

 
Länkar:
Unga in i utbildning och ut i arbetslivet
http://www.kommunerna.net/sv/serviceomraden/unga/Sidor/default.aspx