Definition av ungdomsarbetslöshet

Andelen unga arbetslösa beräknas av summan av de sysselsatta och de arbetslösa, dvs. arbetskraften. Till exempel, ungdomsarbetslöshetsgraden var cirka 25 procent våren 2011. Detta innebär inte att var fjärde ung person skulle ha varit arbetslös då. Den största delen av ungdomarna studerar, och då är andelen arbetslösa av den unga åldersklassen i verkligheten cirka tio procent. Var tionde ung person var arbetslös våren 2011, inte var fjärde.

I Finland statistikförs arbetslöshet av både Statistikcentralen och arbets- och näringsministeriet. Statistikcentralen mäter arbetslösheten med urvalsbaserade arbetskraftsundersökningar, medan arbets- och näringsministeriet följer upp arbetslösheten genom ett administrativt register över arbetssökande med uppgifter om alla arbetslösa arbetssökande som anmält sig till arbets- och näringsbyrån. Mätningssätten har en aning olika syften och de olika sätten avviker klart från varandra.

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökningar definieras en del studerande som arbetslösa, om de anger att de söker arbete och att de ännu inte har fått något. Om en studerande utan jobb meddelar att han eller hon kan ta emot arbete inom två veckor, definierar Statistikcentralens undersökning personen som arbetslös. I arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande räknas studerande under terminerna som studerande och de införs inte som arbetslösa i registret förrän terminen tagit slut. Arbets- och näringsministeriets statistik påverkas också av att alla unga personer inte anmäler sig som arbetslösa arbetssökande.

Mer information om hur ungdomsarbetslöshet statistikförs hittar du på Statistikcentralens sidor.

Ekonomiska effekterna av ungdomsgarantin?

Det är svårt att ge ett kort svar om ungdomsgarantins effekter.  Gjorda beräkningar visar tydligt att de kostnader som utslagningen av unga medför är omfattande, dvs. att ökande kostnader årligen uppstår för enskilda kommuner och för samhället också genom att man inte gör något för att förbättra läget för ungdomar. Om åtgärderna inom ungdomsgarantin genomförs, medförs betydliga besparingar för kommunerna och samhället till exempel i det skede då antalet ungdomar som står utanför arbete och utbildning och som endast slutfört grundskolan, cirka 40 000, har kunnat minskas.

I rapporten av arbetsgruppen för samhällsgarantin för unga finns beräkningar av ungdomsgarantins effekter. Beräkningarna finns på sidan 19 i rapporten och i bilaga 2 (på finska).

Läs mer: Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän raportti (pdf) (2.3 MB)