Ungdomsgarantin i riktning mot en samhällsgaranti

DSCN5444

Inom ramen för spetsprojektet fördjupas samarbetet mellan den offentliga, privata och tredje sektorn för att stödja unga. Man stöder ungas livshantering och sysselsättning genom att stärka social- och hälsovårdstjänster som en del av ungdomsgarantin. Man utnyttjar den goda praxis som kommunerna samlat på sig och utvidgar de fungerande modellerna till att bli riksomfattande.

  • Med ungdomsgarantin som grund utvecklar man en modell där enda aktör bär ansvaret för en ung person som är i behov av stöd.  
  • Alla som gått ut grundskolan garanteras en utbildnings-, arbets- eller rehabiliteringsplats. 
  • Det uppsökande ungdomsarbetet, verksamhet för att söka arbete samt mentalvårdstjänster för unga förbättras.
  • Det blir lättare att söka arbete och man utvecklar lönestödet för unga samt Sanssi-kortet.  

Spetsprojektet förverkligas i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Bekanta dig med spetsprojektets åtgärder (på finska)  

Aktuellt

SHM beviljade understöd för stärkande av ungas utbildnings- och arbetslivsfärdigheter 23.2.2017

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat drygt 2,5 miljoner euro i understöd för Helsingfors Diakonissanstalts stiftelses projekt. I projektet stärks funktions- och arbetsförmågan samt möjligheter till deltagande för unga som står utanför utbildning och arbetsliv.

Understödet är en del av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. Målet är att utforma och förankra en samarbetsmodell för olika service- och stödsystem som ger resultat för att kunna svara mot de ungas behov heltäckande och långsiktigt från ett ställe.


Mellanrapporten om läget med kommunförsöken under början av året färdig 28.10.2016

Rapporten innehåller även försökskommunernas utvärderingar om hur de eftersträvade åtgärderna förverkligats, hur modellerna slagit rot och hurdana åtgärder som vidtas efter att försöksperioden löpt ut.

Rapporten redogör också på basis av insamlade indikatorer hur de nya handlingssätten påverkat kunderna och personalen. Det nya handlingssättet har gett goda resultat, t.ex. i försökskommuner som tillämpat handlingsmodellen för ungdomsgarantin har man fått ungdomar att utbilda sig och etablera sig i arbetslivet. 

De genomförda sysselsättningsfrämjande tjänsterna, såsom arbetspraktik, uppgick till 647 stycken, 136 unga har fått en löneunderstödd arbetsplats och 214 unga har sysselsatts. 102 unga har inlett en utbildning. De gemensamma serviceplanerna uppgår till 118 stycken.


Spetsprojektet för ungdomsgarantin får ledningsgrupp 27.5.2016

En ledningsgrupp samt ett sekretariat har tillsatts för regeringens spetsprojekt Ungdomsgarantin i riktning mot en samhällsgaranti. Målet med undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonens, justitie- och arbetsminister Jari Lindströms samt familje- och omsorgsminister Juha Rehulas spetsprojekt är att stöda ungas livskompetens, studievägar och sysselsättning.